Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Správne poplatky

SPRÁVNE  POPLATKY

vyberané na obecnom úrade v Štiavniku v zmysle z.č.  145/1995 Z. z. v platnom znení.

 

Matričný úrad :

 

Matričný doklad (rodný, sobášny alebo úmrtný list /pol. 2, písm. b/         5,00 €

Povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným   16,50 €  

úradom štátnymi občanmi SR /pol. 18, písm. a/

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom       16,50 €

medzi štátnymi občanmi SR /pol. 18, písm. b/

Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi SR mimo určenej      16,50 €

doby /pol. 18, písm. c/ 

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradnej miestnosti /pol. 18, písm. 66 €

d/

Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom           66 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným      33 €

úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi

cudzincami /pol. 18, písm. e/

Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami                                                 165,50 €

Uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR    199 €

trvalý pobyt /pol. 18 písm. h/

Osvedčenie podpisu /za jeden podpis /pol.3, bod 1, písm. a/                  1,50 €

Osvedčenie fotokópie za každú aj začatú stranu originálu /slovenský    1,50 €

text/,  pol. 2, písm. c

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu za každú aj začatú stranu             3 €

originálu /český text/

 Potvrdenie o trvalom pobyte /pol. 8/                                                          5 €

                   o prechodnom pobyte                                                               5 €  

Poplatok za vydanie výpisu z registra trestov je kolok (kolky) v celko-    4 €

vej hodnote (priniesť)  

Správny poplatok za overenie  správnosti údajov v žiadosti  o výpis        1,50 €

a odpis z registra trestov (overujú príslušní zamestnanci: - prokuratúry, 

-obce, ktoré vedú matriku,  - zastupiteľského úradu SR),  pol. 3, bod 2            

 

 

Stavebný úrad :

 

a/  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby , alebo o zmene územného rozhodnutia

     -   pre fyzickú osobu ...... 6,50 €

     -   pre právnickú osobu .......  100 €

b/  Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ...... 20 €

 

Žiadosť o stavebné povolenie :

a/  -   na stavbu na bývanie  a zmeny pred dokončením

         -   stavba rodinného domu s obostavaným priestorom do 600 m3 vrátane ........  33 €

             a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru ......... 20 €

         -   na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom do 3000 m3 vrátane ....... 750 €

             a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ....... 250 €

b/  -   na stavby na individuálnu rekreáciu /rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske

         chaty/   s obostavaným priestorom do 200 m3 vrátane  ...........  23 €

    a za každých ďalších 50 m3 obostavaného priestoru ...... 20 €

c/  -   na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu

         -  rodinný dom .......... 100 €

         -  bytový dom ...........  750 €

         -  stavba na individuálnu rekreáciu ........ 100 €

d/  -  na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu a na prípojky na verejnú

         rozvodnú sieť ........... 30 €

e/  -   na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ........ 30 €

f/  -   na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d/  a e/  a na zmeny týchto stavieb pred ich

        dokončením .......  20 €

g/  -  na líniové stavby a ich zmeny pred dokončením za každých začatých 100 m  ......... 10 €

h/  -  ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy

        a stavby na individuálnu rekreáciu  /podzemné objekty napr. : studne, malé čistiarne

        odpad. vôd a pod./  pre právnickú osobu  ....... 50 €

i/  -   na ostatné neuvedené stavby a na ich zmeny a na zmeny pred ich dokončením

        s obostavaným priestorom do 3000 m3 vrátane  ..........  1000 €

        a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru  ........ 300 €

j/  -   na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné

        povolenie .......... 50 € .

 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu ........ 100 €

Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu ....... 30 €

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení  ........ 10 €

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia  ......... 80 €

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia

stavby ......10 €

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ........ 30 €

 

Žiadosť o povolenie :

1./  Na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného

      povolenia .......... 30 €

2./  Na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené

      -  pre fyzickú osobu .........  16,50 €

      -  pre právnickú osobu ....... 200 €

3./   Informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za každé jednotlivé zariadenie

       ....... 500 €

4./  Terénnych úprav  ........  16,50 €

 

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ........ 100 €

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ....... 20 €

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a/  na stavby na bývanie

     1./   na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom do 600 m3 vrátane

            -  pre fyzickú osobu  .........  16,50 €

            -  pre právnickú osobu .......50 €

            a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru  ...... 10 €

     2./   na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom do 3000 m3 vrátane ......  400 €

            a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru .......  100 €

b/  na stavby na individuálnu rekreáciu

        -   ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane .........  23 €

        -   ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane   .......  33 €

        -   ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane  ........  66 €

c/  na zmeny dokončených stavieb na bývanie a individuálnu rekreáciu

        -   rodinný dom .......  50 €

        -   bytový dom  .......  400 €

        -   stavba na individuálnu rekreáciu  .......  50 €

d/  na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na

     podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú

     sieť  ......... 15 €

e/   na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ....... 15 €

f/   na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d/ a e/  ........15 €

g/   na líniové stavby za každých začatých 100 m  ..........  10 €

h/   ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy

      a stavby na individuálnu rekreáciu pre právnickú osobu ..........  30 €

i/    na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným

      priestorom do 3000 m3 vrátane .........  500 €

      a za každých ďalších 1000 m3 obostavaného priestoru   ..........  150 €

 

Podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých položiek 59 až 62a  je uvedené v zákone č. 286/2012, ktorým  sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v časti V. - stavebná správa 

 

Rybárske lístky

 

a/   týždenný rybársky lístok   ..........   1,50 €

b/   mesačný rybársky lístok    ..........   3 €

c/   ročný rybársky lístok ..........           7 €

d/   trojročný rybársky lístok  ........    17 €

 

Životné  prostredie

 

Podanie žiadosti o výrub dreviny

-    fyzická osoba ............  10 €

-    právnická osoba ........  100 €

 

Miestne komunikácie

 

Povolenie na zvlášne užívanie miestnej komunikácie

 - rozkopové povolenie  ........ 100 €

-  povolenie na vjazd z miest. komunikácie na susednú nehnuteľnosť .......  20 

 

SHR

 

Podanie žiadosti o zápis do evidencie súkromne hospodáriaceho roľníka  ....... 10 €

 

Všeobecné:

 

Potvrdenie o účasti na pohrebe príbuzného  ..........0,30 €

Fotenie :  A4 ........ 0,07 €,       A3 .......0,10 €