Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Erb obce Štiavnik

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch),  vexilologické (náuka o vlajkách) a  sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Je výhodné, že z histórie Štiavnika poznáme heraldicky pozoruhodný obecný symbol. Zachoval sa v pečati datovanej  rokom 1579. Jej kruhopis znie SIGILLUM POSSESSIONIS STYAUNTK 15:79. (pečať obce Štiavnik 1579). V strede pečatného poľa je ponad pažiť skáčuci jednorožec. Pečať publikoval J. Fojtík vo svojej práci o mestských a obecných pečatiach trenčianskej župy.      historia_pecat

Motív jednorožca nachádzame aj v mladších pečatiach obce z 18. a 19. stor. Pri úvahe o symbolike jednorožca v pečatiach Štiavnika možno uvažovať v dvoch rovinách. Jednak možno o ňom uvažovať ako o symbole čistoty a nepoškvrnenosti a teda ako o symbole Panny Márie, ktorej patrocínium je v Štiavniku, popri hlavnom patrocíniu sv. Františka, tiež zastúpené. Pravdepodobnejšie však je, že ide o erbový motív, pochádzajúci z erbu niektorého šľachtického rodu, s ktorým boli späté osudy Štiavnika. Túto myšlienku podporuje aj skutočnosť,  že v neďalekej obci Jabloňové je v obecnom erbe tiež motív jednorožca. Odhalenie súvislostí medzi týmito dvoma erbami bude azda v budúcnosti možné na základe analýzy majetkových vzťahov v oboch obciach v minulosti.
S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie modrý štít strieborný jednorožec v zlatej zbroji, pažiť zlatá, členená modrými šikmými niťami (čo je heraldický výraz pre úzke pruhy).

Erb obce Štiavnik má teda túto podobu: v modrom štíte ponad zlaté, modrými šikmými niťami členená pažiť skáčuci strieborný jednorožec v zlatej zbrojí.

erb
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Štiavnik v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou,  pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a  strieborná. Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná. Vlajka obce Štiavnik pozostáva z piatich pozdĺžnych  pruhov vo farbách bielej(2/8), modrej(f/8), žltej(2/8), modrej(2/8) a bielej(2/8). Vlajka má pomer  strán 2:3 a ukončená že tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listuPečať obce Štiavnik je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ŠTIAVNIK.  Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní  pečiatok s obecnými symbolmi. Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť  ďalšie.

Zástava obce Štiavnik má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však  nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

Krátka zástava obce Štiavnik je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná  najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Koruhva obce Štiavnik predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce Štiavnik má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež "veľká" koruhva obce Štiavnik predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu obce Štiavnik má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým  znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou. Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.

 

PhDr.Ladislav Vrteľ
tajomík Heraldickej komisie