Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O nás

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v obci Štiavnik


"Tvár popretkávaná vráskami,
vlasy postriebrené šedinami,
telo zohnuté pod ťarchou rokov.
Áno, aj takáto je jeseň života."

Na úvod:

        I keď sme všetci denne o niečo starší, za úspech sa dnes pokladá starobu potláčať a zakrývať. Staroba je kríž, ale i dar. Treba len objaviť charizmu staroby ako možnosť obohatenia života. Starí ľudia pripomínajú svojimi potrebami spoločenský rozmer každého človeka. A napokon staroba ponúka ucelený pohľad na život. Tieto myšlienky adresoval spoločnosti, ale aj každému z nás známy teológ Mons. Marián Gavenda.  


Jednota dôchodcov na Slovensku

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/  vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. z. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.

Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Organizácia najmä :

 • pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
 • chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť,
 • sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia,
 • poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
 • pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské  aktivity seniorov,
 • je členom medzinárodných organizácií seniorov, ktoré sú Európska organizácia starších ľudí a Európska seniorská organizácia
 • vydáva časopis Tretí vek.                                            


Veľmi dôležitou úlohou je organizovanie dobrovoľníckej činnosti a vedenie starších ľudí k vzájomnej pomoci. Zahŕňa v sebe nielen starostlivosť o dlhodobo a krátkodobo chorých, pomoc pri donáške obedov a pri nákupoch, pomoc pri domácich prácach, ale aj poskytovanie pomoci v činnosti základných organizácií.

 

 

Základná organizácia JDS  v obci Štiavnik

K založeniu základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v obci Štiavnik sa pričinili po viacerých úvahách, stretnutiach s dôchodcami z iných organizácií, spoločných stretnutiach s obyvateľmi obce traja dôchodcovia Ján Vároš, Filip Palko a Augustín Kavalec.

Ich zanietenie a snaha vyústili k zdarnému založeniu  základnej organizácie JDS v obci Štiavnik na ustanovujúcej schôdzi dňa 16. februára 2001. Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastnilo 43 členov, ktorí podali prihlášky do JDS.

Medzi čestných hostí patrila zástupkyňa Okresného výboru JDS v Bytči pani predsedníčka JUDr. Lýdia Ďurianová.

 
Pri voľbách bol zvolený 5 členný výbor a 3 členná revízna komisia.

Prvými členmi výboru boli:    

Ján Vároš - predseda
Filip Palko - podpredseda
Augustín Kavalec - tajomník  
Anna Krajčiová - hospodár
Helena Švichká - zapisovateľ
   
Členovia revíznej komisie:

Štefánia  Šichmanová - predseda
Anna Kováčová - člen
Amália Jurinová - člen                         

Za desať rokov patrili a patria k nám títo členovia, ktorých sme zoradili podľa dátumu podania prihlášky do JDS Štiavnik:

Kavalec Augustín, Vároš Ján, Švichká Helena, Sirejová Anežka, Dzurcová Veronika, Kopúniková Františka, Krajčiová Anna, Hujová Anna, Kopúnik Stanislav (zosn.), Podolan Štefan, Podolanová Mária, Bachoríková Sidónia, Bukovanová Štefánia, Podolanová Anna, Bachoríková Veronika, Belková Anna, Pláňavská Mária, Fajbíková Anna, Možiešiková Emília (zosn.), Harciníková Barbora, Várošová Štefánia, Palková Amália, Palko Filip (zosn.), Palková Anna,  Machciníková Viera, Fupšová Anna, Fupšo Martin, Palková Viktória, Cabánová Marta, Hanulíková Ľudka, Červencová Amália, Repáň Peter, Kuciaková Viktória, Pastorková Vlasta, Podolan Ján, Kulíšková Štefánia, Trulík František, Baránková Emília (zosn.), Magálová Paulína, Kušanová Zdenka, Cimprichová Marta, Danielčík František, Danielčíková Alžbeta, Michútová Jolana, Rakovanová Emília, Kováčová Anna, Ftáčková Vilma, Hešová Štefánia, Hrabošová Anna, Podolanová Margita, Šichmanová Štefánia, Šichman Celestín (zosn.), Ďurišová Marta, Várošová Edita, Kuciaková Ľudmila, Motošická Marta, Harciníková Berta, Ftáček Filip, Švichký Ján, Harciníková Božena, Harciník Ivan, Cimprich Stanislav (zosn.), Hešo Celestín, Ďuriš Milan, Popelková Tilka, Trulíková Mária, Trulík Ivan, Svrčková Veronika, Burandová Emília, Palková Mária, Gulašová Mária.

So vznikom základnej organizácie JDS v obci Štiavnik je úzko spätý aj vznik speváckej skupiny Javorník, ktorí nás ako aj našu obec reprezentuje na rôznych podujatiach, súťažiach a stretnutiach. 

Na základe veľkej snahe našich členiek a viacerým žiadostiam zaslaným Obecnému úradu v Štiavniku nám poslanci obce schválili pridelenie 2 miestností pre našu činnosť  v starej budove zvanej Zingerova. 
A tak sme si s chuťou vykasali rukávy na košeliach a začali upratovať a upravovať zariadenie, aby sa premenilo na príjemné miesto našich ďalších stretnutí. Muži svojpomocne s miestnymi stolármi zhotovili stoly, lavice, opravili zámky, prahy a ženy pošili vankúše na lavice, ušili záclony na okná.


Uznesením z členskej schôdze zo dňa 15. júla 2004 členovia ZO JDS v Štiavniku schválili otvorenie tohto klubu.

Jedna z miestností je zariadená ako pamätná izba Obce Štiavnik. O vybavenie sa zaslúžili viacerí naši členovia. V miestnosti sa nachádzajú viaceré tkané výšivky, sväté obrazy, vyšívaný obraz Jánošíka, prútené kmoterské košíky, palice na roľu, palice na kolísanie detí, maselničky, geľatka, lampáše, konské šíro, pekárske veci cez lopatu na chlieb a ohreblo do pece, česák na vlnu, vejačka na zbožie, brašne, lampy, motáčiky na rýle, žufane, starosvetské hodiny, cedzáky na mlieko hlinené, korýtka, hoblíky, misky, kosa, drevené hrable, jarmo na kravy, drevené misy, kamenný mlyn na múku, slamennička, korýtko na kúpanie, žehlička, gramofón, riečice, obrusy, cepy, mangel, americký kufer, kolíska, krample na vlnu, betlehemské palice a množstvo ostatných vecí, nástrojov, ktoré využívali naši dôchodcovia ešte do nedávnych čias a svedčia o šikovnosti a ume ľudí, ktorí ich zhotovili. Medzi dominantu miestnosti patria krosná, motáky a kolovrat. Svoju zručnosť vo výrobe tkaných kobercov prezentujú naše dôchodkyne pani Motošická Marta, ktorá ešte stále napriek svojmu veku dokáže zostaviť niteľnicu, ďalej Sirejová Anežka a Kušanová Zdenka.


Tak,  a tu sa stretávame:  

Zingerov dom: 

DSC00362-JPG

spoločenská miestnosť

obr-_17-jpgobr-_18-jpg

pamätná izba:

pamatna_izba-jpg

obr-_20-jpg

obr-_19-1_1-jpg

 

Z našej činnosti

      Výbor ZO JDS v Štiavniku  pre každý rok pripravuje plán činnosti, ktorý následne schvaľujú členovia na  výročnej  členskej schôdzi. Príprava akcií si vyžaduje množstvo práce a z tohto dôvodu sa výbor stretáva pravidelne 1x mesačne. Medzi hlavnú činnosť výboru patrí organizovanie spoločenských podujatí a posedení, výber zaujímavých miest pre uskutočnenie výletov a zájazdov, návšteva kultúrnych pamiatok, spolupráca s okresnými a krajskými organizáciami JDS a zabezpečovanie riadneho chodu organizácie.  Celá príprava a snaha by bola ale zbytočná, ak by sme nemali v našich radoch svojich členov, ktorí sú vždy ochotní  sa akcií zúčastniť a priložiť ruku k dielu. Veríme, že týmto spôsobom prispejeme k skvalitneniu života všetkých našich členov.

Víkend 29. – 30. august 2009 bol veľmi významným dňom v našej obci pre všetkým obyvateľov. Od prvej písomnej zmienky o našej obci uplynulo 570 rokov. Snahou OÚ Štiavnik bolo pripomenúť si toto vzácne výročie tak, aby sa naša obec zviditeľnila, nielen v našom okolí, ale aj v rámci celého Žilinského kraja. Bol pripravený pestrý program, v ktorom nemohol chýbať ani náš súbor so svojim vystúpením. Naša dôchodcovská folklórna skupina „Javorník“ sa prezentovala krojovaná v sprievode a popoludní vystúpením v Centre voľného času. Počas týchto slávnostných dní bola otvorená Pamätná izba obce, kde boli vystavené starožitnosti a ručné práce našich žien. Veľmi nás potešil veľký záujem o túto výstavu. Veľká vďaka patrí našim ženám Anežke a Zdenke, ktoré sa starajú nepretržite o tieto predmety a priestory. Vyvrcholením osláv – 570. výročia založenia obce bolo odovzdávanie ocenení, ktoré získali tí, ktorí sa svojou dlhoročnou prácou pričinili o rozvoj obce a regiónu v rôznych oblastiach spoločenského života. Našej organizácií Jednote dôchodcov v Štiavniku bola udelená cena starostu obce, na ktorú sme všetci patrične hrdí.

 

„Človek by si mal zachovať aj v staršom veku veselú myseľ,  neoddávať sa smútku, osamelosti. Bez starých ľudí by to bolo   neúplné, chudobné, ako naše lesy bez starých stromov.“

 

Kde všade sme za 10 rokov našej činnosti boli a čo sme videli:

Medzi pravidelné podujatia našej organizácie patria: 

 • opekanie v horách, varenie gulášu, stretnutia s priateľmi z iných organizácií JDS (Bytča, Hliník, Súľov)
 • besedy, turistické pochody
 • posedenia pri príležitosti Dňa matiek
 • posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • Katarínske posedenia
 • Vianočné posedenia

 Návšteva kultúrnych pamiatok:

 • Rajecká lesná s prehliadkou svetoznámeho pohyblivého Slovenského Betlehemu vo Frivalde
 • Čičmany, pamiatka zapísaná v UNESCO
 • Svatý Hostýn – najvýznamnejšie mariánske pútnické miesto na Morave
 • Valašské múzeum v Rožňove pod Radhoštěm – Národná kultúrna pamiatka ČR
 • Návšteva skanzenu slovenskej dediny v Martine

obr-_15-jpg
 
obr-_22-jpg


Účasť na kultúrnych podujatiach a súťažiach:

 • Ružomberská lýra seniorov 
 • Regionálna prehliadka dedinských folklórnych skupín „Nositelia tradícií“ v Dolnom Kubíne
 • Krajská súťažná prehliadka FS „Nositelia tradícií“ v Dolnom Kubíne – 4. miesto
 • Regionálna súťažná prehliadka ľudových hudieb „Hudci, milí hudci“ v Súľove – Hradnej
 • Dubnický folklórny festival v Dubnici nad Váhom
 • Jánošíkove slávnosti
 • Javornícke ozveny v obci Hvozdnica
 • Ovčiarske pastorále v Hričovskom Podhradí
 • Stretnutie ľudových hudieb „Vidiečanova Habovka“
 • Hubertove slávnosti v Štiavniku
 • Fašiangové slávnosti

Návšteva kúpalísk v Bešeňovej, Chalmovej, Turčianskych Tepliciach, v Rajeckých Tepliciach, v Piešťanoch.


Plán činnosti 2011
 

 • Na základe pozvania sa  spevácka skupina pri klube dôchodcov v Štiavniku zúčastní všetkých podujatí (súťaž v speve, hudobné pásma, udržiavanie tradícií), ktoré organizuje Krajské osvetové stredisko v Žiline.
 • Skupina sa zúčastní všetkých kultúrno-prospešných akcií aj v našej obci (pochovávanie basy)
 • Účasť na fašiangovom sprievode dedinou.
 • Účasť na IV. ročníku Štiavnickej heligonky
 • Zabezpečí sa oprava harmoník a  oprava krojov, krpcov.
 • Dokumentovanie historických fotografií
 • Výstava krojovaných bábik.
 • Zabezpečenie posedení pri príležitosti dňa matiek, mesiac úcty k starším, Katarínske a vianočné posedenie

 

Slávnostná výročná schôdza – 10. výročie založenia organizácie

 

Dňa 15. februára 2011 sa v priestoroch Jedľoviny Centrum o 15,00 hod. konala slávnostná výročná schôdza pri príležitosti 10. výročia založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Štiavniku. Na slávnostnej schôdzi sa zúčastnilo 64 členov a hostí. Medzi významných hostí patrili starosta obce Ing. Vároš Štefan, zástupcovia krajskej a okresnej organizácie JDS. Pri tejto slávnostnej udalosti boli odovzdané pamätné listy zakladajúcim členom: Várošovi Jánovi, Kavalcovi Augustínovi a manželke zosnulého Filipa Palku. Zároveň boli udelené ďakovné listy členkám speváckeho súboru Krajčiovej Anne, Machciníkovej Veronike, Švichkej Helene, Červencovej Amálií, Kušanovej Zdenke, Sirejovej Anežke, Fajbíkovej Anne, Dzurcovej Veronike, Pláňavskej Márií, Belkovej Anne, Bachoríkovej Sidónií, Palkovej Viktórií, Podolanovi Jánovi a Trulíkovi Ivanovi.

Zhrnutie činnosti za predchádzajúcich 10 rokov predniesol vo svojej správe pán Vároš Ján. Výročná členská schôdza bola ukončená slávnostným posedením s programom.

Príhovor si môžete vypočuť tu

 

Máte záujem dozvedieť sa o našej činnosti,  zážitkoch, javorníckych tradíciách viac?

 

Nahliadnite do našej „Pamätnej knihy základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Štiavniku“.

                                                                                      
K otvoreniu tu

 

Ak Vás oslovili naše aktivity, zážitky a ešte nie ste našim členom 

 

P  R  I  D A J T  E    S A   K   N Á M. 

T E Š Í M E   S A   N A   VÁ S  !


                                                                                                                                    Prihlášku si môžete stiahnuť tu
"Mať v starobe priateľov je  zaslúžené šťastie. Aby sme ho dosiahli, musíme sa usilovať skôr."

 


       Spracovala: Ing. Palková Anna