Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Domov dôchodcov

AKTUÁLNE: Krízový plán pri COVID-19

 

Domov sociálnych služieb

Obec Štiavnik poskytuje sociálne služby dlhodobej starostlivosti v zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb (ďalej len ZPS a DSS) Štiavnik č. 764. V súlade so zákonom 448/2008 Z. z. ide  o sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Sociálne služby sa poskytujú ako celoročná sociálna služba pobytovou formou.

Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 je právnická osoba založená Obcou Štiavnik, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Štiavnik, č. 764, 013 55 Štiavnik (ďalej verejný poskytovateľ).

 P6270010-JPG

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb

(1) V ZPS sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV .

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

(2) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZPS podľa odseku 1 písm. a) tohto ustanovenia je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané v mieste trvalého pobytu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa nevyžaduje, ak fyzická osoba v súlade s ods. 1 písm. b) tohto ustanovenia potrebuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení  z iných vážnych dôvodov.

 

3. Posudková činnosť podľa tohto zákona sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby.

 

(4) V ZPS sa poskytuje:

a. odborné činnosti:

1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ošetrovateľská starostlivosť,

 

b. obslužné činnosti:

1. ubytovanie,

2. stravovanie,

3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c. ďalšie činnosti:

1. utváranie podmienok na:

A, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

B, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,

C, úschovu cenných vecí,

D, záujmovú činnosť,

2. poskytovanie:

A, osobného vybavenia,

B, nevyhnutného ošatenia a obuvi,

C, prepravy

3. zabezpečenie záujmovej činnosti.

 

(4) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v ZPS , výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

5. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č.3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3.

 

6. V DSS sa poskytuje:

a. odborné činnosti:

1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ošetrovateľská starostlivosť,

 

b. obslužné činnosti:

1. ubytovanie,

2. stravovanie,

3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c. ďalšie činnosti:

1. utváranie podmienok na:

A, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

B, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,

C, úschovu cenných vecí,

D, záujmovú činnosť,

E, pracovná terapia,

2. poskytovanie:

A, osobného vybavenia,

B, nevyhnutného ošatenia a obuvi,

C, prepravy

3. zabezpečenie záujmovej činnosti.

 

(7) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v ZPS a DSS Štiavnik , výšku a spôsob úhrady za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách

 

 

 

Podmienky a postup pri poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov a DSS

Subjekt povinný platiť

úhradu za sociálnu službu (ďalej len „povinný subjekt“)

 

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v ZpS a DSS  Štiavnik, podá zriaďovateľovi zariadenia písomnú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení v zmysle § 74, ods. 3 zákona o sociálnych službách, ktorá musí obsahovať všetky predpísané  náležitosti. To neplatí, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov/ samoplatca/.        ´

  1. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpS , fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie  sociálnej služby vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľ. Podkladom na vydanie rozhodnutia je odborný lekársky posudok, ktorý vydá posudkový lekár a sociálny posudok, ktorý vypracuje sociálny pracovník.
  2. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DSS fyzická osoba priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané VÚC .

.

  1.  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa nevyžaduje u fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov, u samoplatcu a u fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách.
  2. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje soc. službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpS a DSS , ktorá musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa soc. služby zrozumiteľný.

Obec  Štiavnik  začala  Zariadenie   prevádzkovať  dňa  18. 04. 2011 . Štatutárnym  orgánom zariadenia   je  starosta obce Štiavnik. .  Zariadenie  pre  Seniorov  sa  nachádza  neďaleko  centra  obce.       Adresa :  Zariadenie  pre  Seniorov  a  Domov  sociálnych  služieb  Štiavnik  č. 764,  013 55  Štiavnik,   č. tel : 041 /  321 44 04   

 

Ubytovanie : Celková  ubytovacia  kapacita  zariadenia  je  20  lôžok.  Izby  sú  jednolôžkové,  dvojlôžkové  a   trojlôžkové.  Všetky  izby  sú  bezbariérové.  Na  prízemí  sa  nachádza  WC – vozičkár,  WC – muži, WC – ženy, kúpeľňa  s  vaňou  a  sprchovacím  kútom.  Na  prízemí  je  aj  kancelária, ošetrovňa,  jedáleň,  spoločenská  miestnosť,  ktorá  slúži  na  sledovanie   programov  v  televízii  a  na   rôzne  podujatia  a  aktivity   organizované  v  zariadení.

V  každej  izbe  sa  nachádza  štandardné  vybavenie –  posteľ,  skriňa,  nástenné  poličky,  stôl,  stoličky,  umývadlo. Obyvatelia  môžu  mať  na  izbách  vlastný  televízor  a  rádio. 

Na  poschodie  je  prístup  po  schodoch. Na  poschodí  sa  nachádza  kuchynka  pre  obyvateľov,  vybavená  chladničkou,  rýchlo varnou  kanvicou  a  elektrickým  sporákom.

V suteréne  zariadenia  sa  nachádza  práčovňa  a  plynová  kotolňa.  Dodávka  tepla  je  zabezpečená  prostredníctvom  vlastnej  plynovej  kotolne.

P6270004-JPG

P6270004-JPG

 

Obytné miestnosti pôsobia veľmi vkusne a domácky, obyvatelia si ich zdobia podľa vlastných predstáv . Majú možnosť priniesť si z domu obľúbené predmety, či drobné kusy nábytku. Obyvatelia sa môžu pohybovať po zariadení, ale aj mimo neho samostatne. Môžu opustiť zariadenie a vrátiť sa späť v čase, ktorý si sami určia. Zariadenie nemá určené návštevné hodiny. Každý kontakt klientov  s príbuznými a priateľmi je vítaný. Návštevy môžu prijímať aj na izbách, alebo v spoločenskej miestnosti.

Stravovanie :  Je  zabezpečené  v  zariadení,  strava  sa  dováža  zo  školskej  jedálne.  Poskytuje  sa   päťkrát  denne – raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Jedálny  lístok  zostavuje  vedúca  stravovacej  prevádzky  spolu so stravovacou  komisiou,  ktorej  členmi  sú  zástupcovia  obyvateľov  zariadenia.  Strava  sa  poskytuje  v  súlade  so  zásadami  zdravej  výživy.

Kultúrna  činnosť  a  spolupráca  s  ostatnými  subjektmi  má  mimoriadne  pozitívny  vplyv  na  psychiku  klientov.  Máme  záujem  a  snahu   spestriť  im  život  v  zariadení  rôznymi  vystúpeniami  detí  z  materskej  škôlky  a  základnej  školy,  pri  príležitosti  MDŽ,  Dňa  matiek, Dňa  otcov, Mesiac  úcty  k starším,  ako  aj  účasťou  na  rôznych  akciách.  Naši  klienti  sa  zúčastňujú  kultúrnych   podujatí  ako  sú  Javornícke  ozveny   organizované  v susednej  obci Hvozdnica,  Štiavnická  heligónka,  prehliadky  centra  obce  a  výstavy,  divadelné  predstavenia  v  Materskej  škôlke  a pod.  Podujatia  sú  prínosom  nielen  pre  našich  klientov,  ale  aj  pre  samotné  deti,  pre  ich  osobnostný  rozvoj. 

 

Pracovná terapia. Zariadenie vytvára možnosti pre pracovnú terapiu pre klientov, ktorí prejavia záujem pri skrášľovaní vonkajšieho areálu / starostlivosť o kvety, úprava okolia, starostlivosť o izbové kvety, zametanie chodníkov, vyhrabávanie lístia apod. Týmto spôsobom si obyvatelia vytvárajú vzťah k prostrediu v ktorom žijú.

Obyvatelia, ktorým zdravotný stav nedovoľuje pravidelne pracovať sú vedení k tomu aby sa sami podieľali na udržiavaní čistoty svojho prostredia.

Pri skrášľovaní interiéru zariadenia klienti vyrábajú rôzne ozdoby, - fašiangová, veľkonočná, vianočná výzdoba, kytice zo sušených kvetov, zber liečivých byliniek, príprava čajových zmesí../ Primeraná práca v rámci pracovnej terapie je obyvateľom pridelená podľa individuálnych rozvojových plánov, ktoré rešpektujú ich osobné danosti, stupeň a druh postihnutia a individuálny záujem. Ergoterapiou sa u klientov :

  • Získava sebestačnosť v čo najväčšej miere
  • Rozvíja postihnutá oblasť – motorika, jemná motorika, úchop horných končatín
  • Odstraňuje sociálna izolácia
  • Predchádza a zabraňuje prehlbovaniu choroby
  • Zvyšuje sebadôvera a pocit užitočnosti
  • Aktivujú vlastné schopnosti.

 

Umiestnenie  do  zariadenia  predstavuje  pre  seniora  veľký  zásah  do  jeho  životného  štýlu.  Zmena  prostredia  znamená  prispôsobiť  sa  novým  podmienkam,  strate  zázemia.  Najmä  zmena  prostredia  je  pre  klienta  veľkou  záťažou,  pocit  straty  bezpečia,  istoty  pri  orientácii,  vyplývajúci  zo  známeho  prostredia.  Preto  je  veľmi  dôležitý  citlivý  a  profesionálny  prístup  zamestnancov, ktorí  sa  o  klienta  starajú.   

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Krizovy plan korona DSS Veľkosť: 8.87 MB Formát: pdf Dátum: 1.3.2022
Podmienky prijatia občanov Veľkosť: 335.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2022
Výročná správa 2021 Veľkosť: 1018.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.7.2022
DSS - výročná správa za rok 2022 Veľkosť: 4.17 MB Formát: pdf Dátum: 13.7.2023