Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O nás

Jeden múdry a vzdelaný človek povedal: ,,Človek sa môže stať človekom iba výchovou“  a výchova je to čo potrebuje každý človek.
          Neformálna výchova je od roku 2006 v našej obci spojená so Súkromným centrom voľného času. Do toho času mali voľnočasové aktivity štiavnických  detí len neorganizačný charakter , čiže deti a mladí ľudia sa stretávali v rôznych lokalitách a spontánnou činnosťou vypĺňali svoj voľný čas. O organizovaných a pravidelných aktivitách spred roka 2006 možno hovoriť snáď  len pri trénovaní futbalistov, nacvičovaní tancov našej folklórnej skupiny a určitým úsekom organizovanosti a precvičovaní si prešli aj divadelníci.  Do roku 1989 sa v našej obci na organizovaní aktivít pre deti podieľali pionierske organizácie a mladých ľudí zastrešoval Socialistický zväz mládeže. Po nežnej revolúcií v novembri 1989 došlo k zrušeniu týchto organizácií a na poli neformálnej výchovy hlavne na dedinách nastalo akési vákuum. Čas plynul a aj naša obec vhupla do 21.storočia s perspektívou jej rozvoja, modernizácie, budovania a samozrejme, že aj zrenia mladej generácie ľudí. V máji 2006 pracovné stretnutie  vtedajšieho starostu obce Ing. Štefana Pucku s riaditeľom ZŠ s MŠ Mgr. Rudolfom Pirohom a zriaďovateľom Súkromného centra voľného času Mgr. Miroslavom Takáčom  prinieslo dohodu o zabezpečení mimoškolskej činnosti pre deti a mládež zo Štiavnika prostredníctvom Súkromného centra voľného času.  Takýchto školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu, cirkvi alebo fyzickej osoby nebolo na Slovensku v tom období viac ako 400 a aj preto sme patrili k tým obciam a mestám, kde sa začalo veľa robiť pre našu budúcu generáciu dospelých. Prvý školský deň roku 2006 sme teda nastúpili na náročnú cestu, určili sme si priority rozvoja a postupne sme sa ako školské zariadenie rozvíjali. V lete 2007 sme dokázali vybudovať posilňovňu, ktorá slúži hlavne mladým ľudom do 30 rokov, ale aj ostatným občanom, ktorí majú záujem o kondičnú kulturistiku. Posilňovňa slúži aj našim hendikepovaným spoluobčanom zo Štiavnika, ktorí si prídu zacvičiť a zrazu nie je rozdiel medzi ,, nabúchanými chlapcami“ a tými, ktorí to v živote majú značne sťažené. V roku 2007 sme dohodli s vedením školy, že naše deti zo Štiavnika nebudú zaostávať v počítačovej vyspelosti a podarilo sa nám vybudovať počítačovú učebňu. V tom istom roku sme spolupracovali aj na vybudovaní jazykovej učebne v našej škole. Toto obdobie môžeme v pokoji nazvať obdobím počítačovej techniky s veľkým rozvojom jazykovej gramotnosti. Veď aj naši členovia SCVČ v hojnom počte navštevovali krúžky výpočtovej techniky a aj krúžky anglického, či nemeckého jazyka.  V roku 2008 sme boli spoluúčastní pri budovaní ihriska s umelým trávnikom. Po roku tvrdej driny sa nám v septembri  2008 podaril ozaj husársky kúsok, keď takmer zruinovaný bývalý kultúrny dom dostal nový šat a začal slúžiť našim najmenším ako klub detí a mládeže. Vďaka zanietencom ako napr. Janko Pobiak, Vlado Harvanec , Viktor Kypus in memoriám a aktivačným zamestnancom z OÚ v Štiavniku sme zo ,,šopy“ urobili ozaj pekný kultúrny stánok. Od rekonštrukcie, na ktorej sa finančne podieľala Obec Štiavnik a  naše centrum voľného času slúži KDaM pondelok až piatok deťom, cez víkendy sú priestory klubu využívané na oslavy resp. vystúpenia pre našich spoluobčanov. Činnosť v Súkromnom centre voľného času už mala svoje pravidlá a čo tak začať žať úspechy našej práce? A vlastne čo sú a na čo slúžia voľnočasové aktivity? Voľnočasové aktivity sú všetky činnosti  detí a mladých ľudí, ktoré vykonávajú po splnení si svojich základných povinnosti. Spravidla sa vykonávajú v popoludňajších hodinách a môžu mať športový, umelecký, prírodovedný, pracovný, technický a spoločenský charakter. Voľnočasové aktivity sa podieľajú na formovaní osobnosti, jej fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej stránky. Preto na prvom mieste musí byť rešpektovanie individuálnych predpokladov jedinca  a ich rozvoj. Len aktívnou činnosťou môžeme u detí a mládeže rozvíjať úctu ku kultúrnym tradíciám, úctu k rodičom, podporovať toleranciu a porozumenie medzi ľuďmi, formovať pozitívny vzťah k prírode, prispievať k fyzickému a psychickému zdraviu jednotlivca. Ponuka na krúžkovú činnosť pre deti a mladých ľudí zo Štiavnika je v každom školskom roku veľmi bohatá. Pre deti a mladých ľudí je dispozícií od 25 až do 35 krúžkov a podľa počtu prihlásených členov sa záujmová činnosť realizuje od septembra do konca mája príslušného školského roka. O aké krúžky je v našej obci najväčší záujem? S určitosťou možno povedať, že sú to futbalové krúžky, florbalové krúžky, krúžky moderných tancov a najväčší význam pre naše deti hlavne z prvého stupňa ZŠ má klubová činnosť. Denný Klub detí a mládeže v Štiavniku ponúka deťom a mládeži možnosť ako aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas. Deti tu môžu hrať rôzne spoločenské a vedomostné  hry, ktoré rozvíjajú kognitívne schopnosti ako aj sociálne kompetencie - spoluprácu, komunikáciu, nadväzovanie nových kamarátstiev, posilňovanie už existujúcich a iné. Taktiež sa môžu venovať rôznym stolným hrám ako napríklad biliard, pingpong, stolný futbal, airhockey, pri ktorých rozvíjajú nielen pohybovú stránku svojej osobnosti, ale taktiež majú priestor pracovať na osobnostnom a sociálnom rozvoji. Každý týždeň sa pre deti konajú aj príležitostné činnosti, podujatia a súťaže, ktoré sú zamerané na rozvoj tvorivých a kreatívnych schopností dieťaťa, ale aj na rozvoj ich jemnej motoriky, podporovanie tvorivosti a fantázie, estetického cítenia spojeného so sebavyjadrením. Okrem  pravidelnej činnosti , centrum voľného času ponúka pre deti a mladých ľudí aj tzv. prázdninovú činnosť , ktorá sa realizuje výlučne počas prázdnin a tzv. príležitostnú činnosť, ktorá je zameraná na jednorazové akcie ako sú rôzne kultúrne podujatia, súťaže, turistika, výroba prezentov, prednášky, besedy a pod.